ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป. สมุทรปราการ เขต 1

Username

Password 

Academic Support To Private Education Division

Samutprakan Primary Educational Service Area Office 1
Contact : Jeerapong Rujirakawat   Mobile : 087-5865446

E-mail : jeerapong_ko@hotmail.com