คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย"
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนประภามนตรี 2
สำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนละ 2 คน ค่าใช้จ่าย คนละ 100 บาท
โรงเรียนส่งเกิน 2 คน เพิ่มค่าใช้จ่าย คนละ 200 บาท
ส่งใบสมัครและค่าใช้จ่ายถึงกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.สป. 1
ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
หนังสือจาก ปส.กช.            กำหนดการอบรม            ใบสมัคร

 <<>> เว็บไซด์สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ <<>>