หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ที่ ศธ ๐๒๑๑.๑/๑๓๐๗๒  ลงวันที่ ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๘
เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


สมาคมโรงเรียนเอกชน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
และ
ผู้รับใบอนุญาตหรือตัวแทนที่มีอำนาจในการตัดสินใจ ได้ร่วมประชุมพิจารณาดำเนินการจัดซื้อและตรวจรับครุภัณฑ์และอุปกรณ์ฯ
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมยุวรี อาคาร 3 ชั้น 2 สพป. สป. เขต 1

มีมติให้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ฯ จาก บริษัท เอกซ์คอม โอเอ จำกัด
 

>>เข้าเว็บไซด์สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ<<