ให้โรงเรียนที่รับเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2558

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้ง จาก สพป.                 ดาวน์โหลดแบบรายงาน
 


ด่วน ให้ชะลอการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


แนวทางการดำเนินงานและปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 


โรงเรียนที่มีความประสงค์ขอสละสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘


 

หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ ๐๒๑๑.๑/๑๓๐๗๒  ลงวันที่ ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

                                                                      
              
โรงเรียนที่ดำเนินการจัดซื้อและตรวจรับครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียบร้อยแล้ว
          ให้จัดทำหนังสือรายงานผลการตรวจรับครุภัณฑ์และอุปกรณ์ฯ พร้อมขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุน  ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
          สมุทรปราการ เขต ๑  โดยแนบหลักฐานดังนี้

                      ๑. หนังสือขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุน       
                      ๒. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดซื้อฯ       
                      ๓. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับฯ             
                      ๔. สำเนาสัญญาซื้อขาย พร้อมเอกสารแนบท้ายสัญญา              
                      ๕. สำเนาใบส่งของหรือใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย
                      ๖. สำเนาใบตรวจรับครุภัณฑ์และอุปกรณ์       
                      ๗. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยของโรงเรียน

การตรวจสอบการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

โรงเรียน

แบบที่  จำนวน  (ห้อง)   กรรมการ
  ตรวจสอบ
    กำหนด
    วันตรวจสอบ
  ผลการ
  ตรวจสอบ
  วันที่โอนเงิน
1 สุมานัน 1 6      
2 สุขเจริญผลแพรกษา 1 18        
3 แอนจูดี้ 1 1        
4 ซิกข์วิทยาลัย 1 9        
5 อู่ทิพย์ 1 15        
6 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 2 1        
7 ทรงสรรพวิทย์ 1 12        
8 สวนแพรกษาจงสิน 1 6        
9 ดิษลี 1 12      
10 ทอรัก 1 6        
11 ศึกษาสรรค์ 1 12        
12 เฉลิมวิทยา 1 6        
13 ดรุณรัตน์ 1 13        
14 เฉลิมไฉไลวิทยา 1 13        
15 สิริศึกษา 1 18        
16 เซนต์ราฟาแอล 2 1        
17 ศรีวิทยาปากน้ำ 1 18      
18 จตุพรวิทยา 1 6        
19 เสงี่ยมพิทยานุกุล 1 6        
20 นพคุณวิทยา 1 18        
21 ทรงวิทยา 1 18        
22 มนตเสรี 1 6        
23 ประภามนตรี 2 1 18        
24 เซนต์โยเซฟ บางนา 2 1        
25 ปราณีเนาวบุตร 1 18      
26 บุรารักษ์ 1 18        
27 อุ่นอารีวิทยา 1 13        
28 อนุสาสน์วิทยาสมุทรปราการ 1 10        
29 เซนต์โยเซฟทิพวัล 2 1        
30 สุขเจริญผล 2 1        
31 สิริวุฒิวิทยา 1 17        
32 รุ่งปัญญาวิทย์ 1 6        
33 ภรวิชญ์ 1 7      
34 สายอนุสรณ์ 1 6        
35 ศิริวิทยา 1 1        
36 สันติดรุณ 1 10        
37 ปัญจนะวิทย์ 1 9        
38 ราชประชาสมาสัยฯ 2 1        
39 สำราญวิทยา 1 6        
40 อาษาวิทยา 1 18        
41 เซนต์แมรี่ 1 18      
42 อำนวยวิทย์ 1 18        
43 ณัฎฐเวศม์ 1 9        
44 เยาวคริสเตียน 1 6        
45 สารสาสน์สมุทรสาร 2 1        
46 เทพกรศึกษา 1 12        
47 นพคุณศึกษา 1 9        
48 ป้วยฮั้ว 1 18