กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.สป.1 จึงขอเลื่อนการประชุมชี้แจง
ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 ออกไปก่อน จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบ

>>เข้าเว็บไซด์สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ<<